Poniżej przedstawiamy propozycje tematów prac dyplomowych 2018/19:


Promotor: prof. dr hab. inż. Ewa Schab-Balcerzak

    Temat
     
praca magisterska  

1.  „Nowe azopolimery dla nowoczesnych technologii” – praca do realizacji w Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu.

2. „Supramolekularne polimery fotochromowe”– praca do realizacji w Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu.

3. „Badanie wpływu przygotowania warstwy aktywnej na właściwości fotowoltaiczne ogniw słonecznych”praca do realizacji w Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu

4. „Badanie zdolności do elektroluminescencji związków zawierających imid naftalenowy” – praca do realizacji w Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu.

5. „Synteza i charakterystyka nowych azometinoimidów dla optoelektroniki” - praca do realizowania w Zakładzie Chemii Polimerów UŚ, opiekun mgr inż. Sonia Kotowicz.

6. „Synteza i badanie wybranych właściwości fizykochemicznych nowych materiałów typu p – transportujących dziury w ogniwach fotowoltaicznych” - praca do realizowania w Zakładzie Chemii Polimerów UŚ.

     
praca inżynierska/
licencjacka
  „Synteza nowych pochodnych 9,9’-spirobifluorenu dla potencjalnych zastosowań w elektronice organicznej” - praca do realizowania w Zakładzie Chemii Polimerów UŚ.

 


Promotor: dr inż. Mateusz Korzec

    Temat
     
praca magisterska  

1. „Synteza i właściwości fizykochemiczne podstawionych w pierścieniu pochodnych naftalenodiimidów”.

2. „Synteza i właściwości nowych azometin do zastosowań w obrazowaniu komórkowym”

     
praca inżynierska/
licencjacka
  „Synteza bromo- oraz 2,6-dibromo naftalenodiimidów"

Promotor: dr inż. Marcin Libera

    Temat
     
praca magisterska  

1. „Nowe kopolimery statystyczne do konstruowania nanocząstek wykorzystywanych w terapii antynowotworowej”

2. „Micele polimerowe do zastosowania w medycynie i katalizie”

     
praca inżynierska/
licencjacka
   „Synteza i charakterystyka kopolimerów blokowych ulegających samoorganizacji do nanocząstek”